ഈ ചെറിയ ദിക്ർ 17 വട്ടം ചൊല്ലിയാൽ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മ?

കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിക അറിവുകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ
SUBSCRIBE The Daily Reminder Malayalam Click Below Link👇
https://www.youtube.com/channel/UCdx-QEWEEmwTHqZHltP9ixQ?sub_confirmation=1

About The Video ;
ഈ ചെറിയ ദിക്ർ 17 വട്ടം ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും.


🎤Noufal Azhari Kollam

For your suggestions
contact Admin :
Imthiaz +917306933564

#TheDailyReminderMalayalam #NoufalAzhariKollam #ദിക്ർ #Dua