JORDANN - Disco Cosmos (feat. Tim Atlas)

Follow JORDANN
Instagram - https://www.instagram.com/jordannsbadhabit/
Facebook - https://www.facebook.com/jordannsbadhabit/
Bandcamp - https://jordann.bandcamp.com
Twitter - https://twitter.com/jordannsbadhab

Follow Tim Atlas:
http://timatlasmusic.com/
https://www.facebook.com/timatlasmusic/
https://twitter.com/timothyatlas
https://www.instagram.com/timothyatlas/
https://open.spotify.com/artist/3CiuXDKttPUT0tWGHicFUH
https://soundcloud.com/timatlas
https://www.youtube.com/user/timfergus0n

For more new music, follow my weekly Spotify playlist "Compact Cassette" (https://open.spotify.com/playlist/6c6Ra1iI1JjhADV2gnT7p6?si=Z3OTTJJqQKWwzgEjB0HRCQ)

Me:
https://www.facebook.com/daviddeanburkhart
https://open.spotify.com/user/0z4xefp3blhykemskd7ymri3j
https://twitter.com/DavidDBurkhart

Receive SMS online on sms24.me