മുഹറം 10ൽ ഈ ദിക്ർ 1000 വട്ടം ചൊല്ലാൻ തയ്യാറായാൽ.... Muharam 10

Subscribe Now:
https://www.youtube.com/channel/UCdx-QEWEEmwTHqZHltP9ixQ?sub_confirmation=1

Follow us on Facebook :www.facebook.com/thedailyremindermalayalam

മുഹറം 10ൽ ഈ ദിക്റുകൾ ചൊല്ലിയാൽ ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ. ഒരു ദിക്ർ 70 പ്രാവശ്യവും, മറ്റൊരു ദിക്ർ 1000 പ്രാവശ്യവും ചൊല്ലുക


#TheDailyReminderMalayalam #shahulhameedsaqafi #Muharram #muharam #മുഹറം #abumujthaba #qamaroliusthad #ദിക്ർ #Dhikr #dua #swalath #സ്വാലത്ത്

Receive SMS online on sms24.me