ഈ സ്വലാത്ത് 100വട്ടം ചൊല്ലിയാൽ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം നേടാ?

കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിക അറിവുകൾക്കായതാഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ
SUBSCRIBE The Daily Reminder Malayalam Click Below Link👇
https://www.youtube.com/channel/UCdx-QEWEEmwTHqZHltP9ixQ?sub_confirmation=1

About The Video ;
പ്രതിസന്ധികൾ നീങ്ങാൻ, കടങ്ങൾ വീടാൻ, ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കാൻ ഒരു ഉത്തമ സ്വലാത്ത്. റബീഉൽ അവ്വൽ മാസമാണ് ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ നല്ല ഒരു സ്വലാത്ത് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാം

🎤 Abul Hadhad Swalih Madani Perla


©This Video is Copyrighted to The Daily Reminder Malayalam

For your suggestions
contact Admin :
Only Whatsapp +917306933564

#TheDailyReminderMalayalam #SwalihMadani #സ്വലാത്ത് #swalath #durood