ഈ സ്വലാത്ത് ഒരുവട്ടം ചൊല്ലിയാൽ 140 കോടി പ്രതിഫലം | Swalath

കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിക അറിവുകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ
SUBSCRIBE The Daily Reminder Malayalam Click Below Link👇
https://www.youtube.com/channel/UCdx-QEWEEmwTHqZHltP9ixQ?sub_confirmation=1

About The Video ;
140 കോടി പ്രതിഫലമുള്ള പ്രതിസന്ധി മാറാനുള്ള അത്ഭുത സ്വലാത്ത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ മഹാമാരി വിട്ട്പോകാൻ പറ്റിയ സ്വലാത്ത്. പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും

🎤Abu Mujthaba Bambrana

For your suggestions
contact Admin :
Imthiaz +917306933564


#TheDailyReminderMalayalam #AbuMujthabaBambrana #Dua #ദിക്ർ #Swalath #Durood #സ്വലാത്ത്